Statuten


Aquariumhoudersvereniging BETTA,te Buggenhout (verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1968,blz 243,nr 505)

ART 1. De vereniging wordt genoemd "AQUARIUMHOUDERSVERENIGING BETTA"

ART 2. Haar zetel is gevestigd in Buggenhout.

ART 3. De vereniging heeft tot doel, de verbreiding en het verantwoord houden van aquaria aan te moedigen, dit vanuit kultureel oogpunt, als op het gebied van ontspanning.

ART 4. Het aantal leden mag niet minder dan vier. De aanneming van nieuwe leden wordt zonder beroep door de raad van beheer beslist. De ontslagneming van de leden geschiedt overeenkomstig art.12 van de wet van 27juni 1921. De leden zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen, op voorstel van de beheerraad, door de algemenen vergadering bepaald.

ART 5. De algemene vergadering is bevoegd voor de punten bepaald in art. 4 en 12 van de wet van 27 juni 1921. Zij vergadert minstens éénmaal per jaar; zij wordt opgeroepen en functioneert overeenkomstig de art. 5 tot 8, 12 en 20 van de wet van 27 juni 1921. Zij mag geen beslissingen nemen buiten de agenda. De algemene vergadering wordt door de voorzitter van de raad van beheer geleid.

ART 6. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer, samengesteld uit ten minste vier leden, benoemd door de algemene vergadering. Hun mandaat eindigt slechts door afsterven, ontslag of afstelling. De gekozen leden kiezen onder hen een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een econoom.

ART 7. De raad van beheer vertegenwoordigt en verbindt geldig zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitenrechtelijke handelingen, met inbegrip van de beschikkingsdaden en voor alles wat niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering wettelijk behoort. De raad van beheer mag in die zin alle roerende handelingen stellen, verkopen en kopen, lenen en ontlenen, alle handels- en bankverrichtingen stellen, hypotheek geven, in één woord, de vereniging op de meest uitgebreide wijze en in alle omstandigheden verbinden.

ART 8. Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd weze, de gezamenlijke handtekening van twee beheerders, zonder dat dezen van enig bijzondere machtiging of beraadslaging moeten doen blijken.
De raad kan het dagelijks beheer van de vereniging in opdracht geven, met het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit beheer verbonden, aan een afgevaardigde-beheerder, gekozen onder de leden, en van wie hij de bevoegdheid en de gebeurlijke bezoldiging vaststelt.
Hij kan evenzo alle bijzondere bevoegdheden aan eender welke mandataris, volgens zijn keuze, opdragen.

ART 9. Elk jaar moet de raad van beheer, ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering, de rekeningen voorleggen over zijn beleid in het afgelopen jaar, dat met het kalenderjaar gelijk is.

ART 10. De na te komen bepalingen tot het wijzigen van standregelen zijn alleen diegene die zich in art 8. van de wet van 27 juni 1921 bevinden. In geval van ontbinding van de vereniging zal haar bezit aan een ander werk toevertrouwd worden, waarvan het maatschappelijk doel dat van de huidige vereniging benadert of dat aangeduid wordt door de ontbindingsvergadering.

ART 11. De algemene vergadering, samengesteld uit vernoemde stichters-leden, heeft éénparig beslist tot de aanstelling van de volgende raad van beheer:

Voorzitter : Van Beveren Damianus.
Secretaris : Van Mierlo Herman.
Econoom : Van Mol Herman.
Penningmeester : Blommaert Lucien.
Bestuurslid : Janssen Jozef.

Gedaan te Buggenhout, de zeventwintigste september 1900 achtenzestig.

Informatienota

Het bestuur van de vereniging, houdt eraan u als nieuw lid van harte welkom te heten.
Met het oog op een betere en snelle integratie in ons clubleven vindt u in deze kennismakings- of informatiebrochure, hoe u ze ook wilt noemen , enkele praktische raadgevingen die u wellicht een voorlopig antwoord zullen verstrekken op de vele vragen die u zich als "nieuwkomer" zeker stellen. De meeste actuele informatie over onze vereniging kan u steeds raadplegen op onze website: http//www.betta.be.
Wij wensen immers niets liever dan dat u zich vlug thuis zou voelen in ons midden. Van onze zijde mag u alvast alle mogelijke hulp verwachten om van uw- en onze- hobby een aangename bezigheid te maken.
Wij durven dan ook te hopen dat u jarenlang deel zult blijven uitmaken van onze, ja noem het maar "grote familie".

Mediatheek

Artikel 1. Enkel leden die hun bijdrage hebben betaald mogen boeken, videocasettes, DVD’s, e.d. ontlenen.

Artikel 2. Door het ontlenen van een boek, DVD, videocasette, … verklaart de ontlener zich akkoord met het huidige reglement.

Artikel 3. De ontleende werken, maximum 3 stuks, (boek, DVD, videocasette, …) worden ingeschreven op een ontleningsfiche waarop de ontlener voor ontvangst zal tekenen.

Artikel 4. De ontlener is verantwoordelijk voor het ontleende goed. Hij/zij dient het ontleende in goede staat te bewaren en het in dezelfde staat terug te bezorgen.

Artikel 5. Beschadigingen dienen door de ontlener vergoed te worden. De eventuele schadevergoeding wordt door de raad van bestuur van de vereniging bepaald.

Artikel 6. Ontleende goederen die verloren zijn of die niet worden terugbezorgd dienen volledig vergoed te worden, dit volgens de nieuwwaarde ervan.

Artikel 7. De ontleningstermijn voor boeken, DVD’s, videocasettes, … bedraagt één (1) maand. Ontleende werken die langer dan toegelaten in het bezit worden gehouden geven aanleiding tot een boete van 0,25 euro per week.
De boetes zullen worden aangewend voor de uitbreiding van de bibliotheek.

Artikel 8. Na drie maanden zal de ontlener schriftelijk aangemaand worden. Deze aanmaning geeft aanleiding tot een bijkomende vergoeding van 2,50 euro.

Artikel 9. De maanden juli en augustus (verlofperiode) worden samen voor één (1) maand gerekend voor het bepalen van de ontleningstermijn.

Artikel 10. Huidig reglement zal ter beschikking worden gesteld van de leden in het clublokaal en via onze website.

Clubkampioenschap

Puntenverdeling:

50 Punten:

Artikel gepubliceerd in BETTA – Info.

Artikel gepubliceerd in AQUARIUMWERELD.

Deelname aan een tentoonstelling met een vivarium (met eigen dieren en planten).

Het geven van een voordracht op een clubvergadering.

40 Punten:

Deelname aan de jaarlijkse bondsdag van BBAT vzw.

25 Punten:

Verslag van een clubactiviteit, gepubliceerd in BETTA – Info.

20 Punten:

Aanwezigheid op de maandelijkse vergadering.

Deelname aan de jaarlijkse clubreis.

Deelname aan het jaarlijks clubfeest.

Bezoek aan een tentoonstelling in clubverband.

Een juiste oplossing van het kruiswoordraadsel (of andere kwis) verschenen in BETTA – Info.

15 Punten:

Aanwezigheid op een specialisatievergadering.

Werken in het lokaal (per gepresteerde dag) zoals bijvoorbeeld op onze ‘opendeurdag’, ‘topdag met beurs’, …

Hulp op een tentoonstelling.

X Punten:

Behaald op een aquariumkwis (met een maximum van 20).

Behaald op een huiskeuring georganiseerd door BBAT vzw (met een maximum van 100).

 

Volg ons via Nieuwsbrief

De website van Betta gebruikt cookies.... Voor meer informatie, bekijk onze Cookie policy pagina.