VoorstellingOnze vereniging werd gesticht op 27 september 1968 en werd als "Aquariumhoudersvereniging BETTA vzw" voorgesteld.

Hoe we als club gegroeid zijn kan je te weten komen in de rubriek HISTORIEK

 

 

 

 

 Wij zijn aangesloten bij:

1.De Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders vzw (BBAT)


De BBAT is een overkoepelend orgaan voor ongeveer 50 zusterverenigingen, verspreid over het ganse Vlaamse landsgedeelte.
Als bond biedt zij ons, de clubs en de leden, volgende voordelen:

  1. Het maandblad ‘Aquariumwereld, boordevol informatie en rijkelijk versierd met talrijke prachtige kleurenfoto’s
  2. ‘Boekendienst’ en dienst ‘Buitenlandse tijdschriften’ waarbij op boeken en tijdschriften belangrijke kortingen worden toegestaan
  3. Jaarlijkse ‘Bondsdag’ met interessant programma
  4. enz...

 

2.De Federatie van AquariumKlubs (FAK)


De Federatie van AquariumKlubs, kortweg FAK, groepeert volgende verenigingen:

  1. Aarschotse Aquariumvrienden (AAV)
  2. Mechelse Aquarium Klub (MAK)
  3. Minor Rupel-Vaartland
  4. Siervis Leuven vzw
  5. Vilvoorde Aquariumvrienden (VAV)
  6. Betta vzw


Jaarlijks wordt, in samenwerking met de verschillende verenigingen een grootse tentoonstelling georganiseerd. Deze is, zelfs internationaal, als zeer hoogstaand bekend. Ook worden er andere gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd zoals vergaderingen met eminente sprekers, enz.

3.Het Oost-Vlaams Verbond voor Aquarium- en Terrariumkunde (OVAT)


Het Oost-Vlaams Verbond voor Aquarium- en Terrariumkunde, kortweg OVAT, groepeert bijna alle zusterverenigingen, aangesloten bij BBAT vzw, uit de provincie Oost-Vlaanderen.
Een 4-tal maal per jaar komen bestuursleden van de aangesloten verenigingen bijeen om van gedachten te wisselen en gemeenschappelijke activiteiten, zoals een tentoonstelling, voor te bereiden.

4.Verenigingenraad Buggenhout


Als socio-culturele vereniging is onze vereniging lid van de gemeentelijke cultuurraad (verenigingenraad) van Buggenhout. Waar mogelijk steunen wij en werken we mee aan initiatieven die door deze raad worden georganiseerd.


 

Historiek


De aquariumhoudersvereniging BETTA werd gesticht in 1968 door een handvol overtuigde aquariumhouders die het nut van een vereniging hadden ingezien. Omdat de verspreiding van het aquariumhouden één van de doelstellingen was, werd onmiddellijk van start gegaan met een eerste tentoonstelling in het ‘Jongenstehuis Prins Albert’ (thans MPI Capelderij) te Buggenhout-Opdorp. De vereniging genoot hier tevens alle gastvrijheid gedurende de eerste jaren van haar bestaan. Na onze eerste tentoonstelling telde de jonge club reeds 70 leden. Een bewijs dat werd ingespeeld op een noodzaak in onze streek.

Teneinde de leden zoveel mogelijk te bieden werd van bij het begin af reeds aangesloten bij de ‘Belgische Bond voor Aquarium- en Terrariumhouders vzw (BBAT vzw)’ waardoor alle leden ook in het bezit kwamen van het prachtige bondsblad ‘Aquariumwereld’ en de vereniging ook beroep kon doen op bondsvoordrachten en dialezingen ter stoffering van de maandelijkse ledenvergaderingen.

Na een tweede tentoonstelling in 1969, eveneens in het Jongenstehuis, was de vereniging medestichtster van de ‘Federatie van Aquarium Klubs (FAK)’ waarin nauwe samenwerkingsverbanden ontstonden op gebied van tentoonstellingen, belangrijke vergaderingen en zelfs buitenlandse reizen.

In 1970 start de vereniging met een eigen maandblad voor haar leden onder de titel ‘BETTA-Info’, waarin vooral clubnieuws en praktische informatie wordt verstrekt. Ook in 1970 verhuisde de vereniging naar het centrum van de gemeente Buggenhout toen zij van het gemeentebestuur de beschikking kreeg over het ‘Huis Dr. Lambrechts’. Ook hier werden prachtige tentoonstellingen gehouden waarvan de editie van het jaar 1972 een topper mag genoemd worden. Alle plaatsen van de grote dokterswoning werden in beslag genomen door deze veelzijdige tentoonstelling.

Na deze manifestatie werd afgestapt van de traditie om jaarlijks een tentoonstelling te organiseren. Wel werd meegewerkt aan de jaarlijkse tentoonstelling van de federatie. Bijna ontelbaar zijn de aquaria die werden geplaatst op tentoonstellingen van zusterverenigingen, van bevriende hobbyclubs in en buiten Buggenhout en zeker mogen we de nationale en internationale tentoonstellingen niet vergeten waarop ook BETTA haar inbreng had. Op gebied van tentoonstellingen verwierf de vereniging grote faam en talrijke trofeeën werden veroverd.

In 1974 was de vereniging aan haar tweede verhuis toe. Het gemeentebestuur verkocht immers het ‘Huis Dr. Lambrechts’ en wij stonden op straat. Gelukkig was er de familie Dierick die hun, op dat ogenblik, leegstaande eigendom in de Kamerstraat te Buggenhout ter beschikking stelde. Het is vooral dank zij de faciliteiten welke hier voorhanden waren dat de vereniging een grote sprong voorwaarts heeft gemaakt. Oudere leden denken nog met weemoed terug aan de mooie dagen die ze daar hebben beleefd.

1976 was ook een bijzonder jaar. Buggenhout, als plattelandsgemeente, genoot de eer om de inrichting van het Nationaal Congres van de BBAT op zich te nemen. Verschillende honderden aquarianen zakten af naar Buggenhout en beleefden er een aquaristische hoogdag. Niet minder dan vier gastsprekers wisten er de deelnemers te boeien nadat eerst een bezoek werd gebracht aan de Nationale plantentuin te Meise. Natuurlijk konden de deelnemers na afloop ook nog een bezoek brengen aan de tentoonstelling welke eveneens bij die gelegenheid was opgezet.

In 1978 werd ter gelegenheid van een Nationaal Congres te Sint-Niklaas het ‘Oost-Vlaams Verbond voor Aquarium- en Terrariumkunde (OVAT)’ nieuw leven ingeblazen. Vanaf dan zou onze club ook deelnemen aan alle manifestaties, ondermeer de jaarlijkse tentoonstellingen, ingericht door dit verbond.

Een volgend tentoonstelling kwam er pas in 1980. Toen bestond de ‘FAK’ immers 10 jaar en dat kon natuurlijk niet beter gevierd worden dan met een prachtige tentoonstelling waarop meer dan 3.000 bezoekers mochten begroet worden.

In het jaar 1981 ging veel energie naar de inrichting van de diavoordrachtenwedstrijd van de BBAT. Dankzij de intense samenwerking van enkele deskundige leden konden wij, als inrichtende vereniging, zelf ook nog een gewaardeerde lezing brengen die met de eerste prijs werd beloond.

Op vraag van enkele leden werd in 1983 gestart met een nieuw initiatief: de Kweekgroep. Op speciale vergaderingen van deze groep wordt vooral aandacht besteed aan de vermenigvuldiging van aquariumvissen en –planten.

In 1984 was het opnieuw de beurt aan BETTA-Buggenhout om de jaarlijkse tentoonstelling van de FAK te organiseren. Het werd een enorm succes want er kwamen niet minder dan 7.000 bezoekers over de vloer.

Rond deze tijd werd ook gestart met een nieuw initiatief, onze werkgroep Zeewater. Voor de beoefenaars van deze tak van onze liefhebberij werden speciale vergaderingen belegd. Geen wonder dat sindsdien het aantal leden, wiens huiskamer is gesierd met een zeeaquarium, fel is gestegen.

In 1988 bestond onze vereniging 20 jaar en dit kan natuurlijk niet anders gevierd worden dan met een grootse tentoonstelling. Op sommige dagen stond men werkelijk te drummen om de prachtig ingerichte aquaria en terraria te kunnen bewonderen. Op één week tijd kregen we 10.000 bezoekers over de vloer.

Tijdens deze tentoonstelling bleek ook de nood aan informatie over een speciale tak van onze liefhebberij, het terrariumhouden, en in hetzelfde jaar werd een nieuwe werkgroep boven de doopvont gehouden: de werkgroep Terrarium. Naar buiten uit gingen we ons steeds meer “Aquarium- en Terrariumhouders vereniging BETTA-Buggenhout” noemen. Een paar maanden later zouden ook de leden die cichliden, een aparte familie van vissen, houden zich gaan groeperen in een werkgroep Cichliden.

Inmiddels moesten wij het 17de eeuwse gebouw in de Kamerstraat verlaten. Dit clublokaal was het Mekka geworden voor meer dan 800 aquarium- of terrariumhouders uit de streek en zelfs ver daarbuiten. Dit gebouw werd in 1989 verkocht en wij moesten uitzien naar een ander lokaal dat zou moeten voldoen aan de vele eisen die wij stelden. Een dergelijk lokaal werd niet gevonden in Buggenhout zelf. Er werd geopteerd voor een vrijgekomen pand in Malderen (Londerzeel), Handelsstraat 75. Met verenigde krachten van heel wat sympathiserende leden werd dit lokaal in een minimum van tijd omgetoverd in een stemmig clubhuis dat voldoet aan alle behoeften.

Dat de liefhebbers van aquaria, terraria en vijvers de weg naar het clublokaal te Malderen hebben gevonden blijkt uit het feit dat wij thans meer dan 1.200 leden tellen, hetgeen onze vereniging meteen tot de grootste in het land maakt. Dit ledental op zich is reeds het bewijs dat wordt ingespeeld op een behoefte. Ook de daadwerkelijke hulp en goede raad die aan de leden wordt verstrekt zal zeker niet vreemd zijn aan het succes dat de vereniging kent.

De laatste jaren is ook de tuinvijver een ware rage geworden. “In ieder tuintje zijn eigen vijvertje” zou een nieuw spreekwoord kunnen zijn. Bij ons zijn de mensen die plezier beleven aan een plas(je) water in de tuin van harte welkom. Wij laten de liefhebbers van koudwatervissen en –planten niet in de kou staan. In het voorjaar wordt steevast een speciale ‘vijververgadering’ op onze agenda geplaatst en deze is één van de druk bijgewoonde ledenvergaderingen. Reeds een aantal jaren organiseren wij een ‘openvijverdag’ (een groot aantal tuinvijvers kunnen bij die gelegenheid worden bezocht) waarop ook niet-leden kunnen kennismaken met deze tak van onze hobby.

Ondertussen werd onze club nog drie werkgroepen rijker: de werkgroep Insecten (leden met een interesse voor kevers, wandelende takken, e.d.), de werkgroep Killi (tropische visjes die speciale eisen stellen en veelal prachtig van kleur zijn) en de werkgroep Informatica (staat o.a. in voor onze website www.betta.be).

Met al deze specialisatiegroepen werd het steeds drukker wat activiteiten betreft. Naast de maandelijkse ledenvergaderingen is er immers ook maandelijks één van de werkgroepen die een vergadering organiseert.

N.a.v. de wijziging op de vzw-wetgeving (2005) werden ook de statuten en onze naam geactualiseerd:


Betta, vereniging voor aquarium-, terrrarium- en vijverhouders vzw

of kortweg Betta vzw

 


Volg ons via Nieuwsbrief

De website van Betta gebruikt cookies.... Voor meer informatie, bekijk onze Cookie policy pagina.